Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info

Mládež a její výzkum (1/6)

Úvod

Celá česká společnost procházela v devadesátých letech bouřlivým vývojem. Málokdy se tak rychle opotřebovávaly myšlenky, ideje, vize a programy jako v této době. Ve společenském kolotání přinášených idejí, iluzí a deziluze, tunelářů, podnikatelů, nezaměstnaných, bezdomovců, vznikajících a zanikajících politických stran utváří se a vstupuje do společnosti nová generace mládeže. Zatímco u starších generací má přizpůsobování se novým podmínkám charakter resocializace, u mládeže se jedná o socializaci. Stávající sociální skutečnost nekonfrontují s jinou sociální zkušeností, je to primární realita jejich sociálního zrání. Tato generace mládeže je společenským produktem společnosti devadesátých let. Proto poznáváním mládeže, poznáváme i to, co jí utvářelo, poznáváme společnost a sami sebe.

Výzkum mládeže, zvláště v této době má neopakovatelný význam. Přesto, bohužel, neexistuje v České republice výzkumná instituce, jejímž předmětem výzkumu by byla mládež. Také tím se odlišujeme od ostatních evropských zemí. Toto vakuum alespoň částečně vyplňují vědecké granty, které vypisuje MŠMT ČR. V seriálu článku bych chtěl čtenáře seznámit s některými výsledky, které autorem řešené granty přinesly. Poznatky vypovídají o tom, jaká je dnešní mládež, jaké jsou trendy v jejím vývoji, jaké má problémy, jaké je její postavení ve společnosti atd.

Spiritualita mládeže

Jednou z oblastí, v níž vznikla na počátku devadesátých let nová situace je náboženský a duchovní život. O zmapování aktuálního stavu a trendů ve vývoji spirituality mladé generace usiloval grant "Spiritualita mládeže".

Metodologie výzkumu je postavena na snaze postihnout spiritualitu mládeže v relativní komplexnosti a postižení řetězce příčin a důsledků. V tomto schématu je východiskem reflexe společenské skutečnosti a reflexe vlastní osobnosti, hodnotová orientace, téma světového názoru a smyslu života. Následuje oblast spirituality na úrovni pohledu od jedince k náboženským a duchovním směrům. Test znalostí světových náboženství vypovídá o znalostech a zprostředkovaně o zájmu. Hodnocení duchovního významu osobností světových i našich dějin je současně testem informovanosti i postoje k personifikaci náboženských a duchovních směrů. V dalším kroku jsou konkretizovány postoje k jednotlivým náboženským a duchovním směrům, církvím a sektám. V dalším bloku jsou sledovány intimní stránky náboženského a duchovního života. Kde lze nalézt Boha, úloha kněze při hledání Boha a hodnocení významu duchovních aktivit a technik při hledání Boha.

Řetězec je ukončen blokem otázek vypovídajících o charakteru církve a sekty. Blok otázek je výrazem operacionalizace pojmu sekta a umožňuje kvantifikovat charakter každé sekty a církve ve směru blízkosti či vzdálenosti k modelu sekty.

Konstrukce výběrového souboru vycházelo z nutnosti získat především reprezentativní soubor mládeže a dále dostatečně velký soubor dospělé populace ke sledování vývojových trendů. Vlastní sběr dat v terénu byl proveden technikou standardizovaného rozhovoru tazatelskou sítí firmy INSOMA. Výběrový soubor obsahuje 1007 respondentů, z toho 695 ve věku do 30 let. O složení výběrového souboru podle sociodemografických proměnných vypovídají tabulky v příloze.

V reprezentativním výběrovém souboru nebyl dostatečný počet členů sekt a církví a proto byl v 2. etapě empirický výzkum zaměřen pouze na aktivní členy náboženských sdružení. Tento soubor obsahuje 360 respondentů. Současně byl proveden výzkum expertů, to jsou jedinci, kteří mají v daném družení exkluzivní postavení, např. jsou profesionálové či mají vysokou prestiž díky svým znalostem učení církve. Soubor expertů má 90 respondentů.

další >>
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001