výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info

Osobní stránky na českém internetu (1/2)

Úvod

Na osobní stránky lze pohlížet jako na zajímavý fenomén - reprezentují totiž jeden z podstatných rysů internetu, kterým je decentralizovanost a principiální možnost publikování pro všechny, kteří zvládnou elementární základy jazyka HTML (díky vizuálním editorům html kódu však ani toto není důsledně potřeba) a oslovení většího či menšího publika bez vysokých vstupních nákladů, které jsou nutné, pokud jsou k publikování využívány ostatní média.

Právě díky této relativně snadno dostupné možnosti "publikovat" na internetu jsou osobní stránky něčím, co by ve světě klasických médií nebylo vůbec myslitelné - živelnou směsí různorodých prezentací, vyrůstajích na spontánní aktivitě mnoha nadšených uživatelů internetu.

Mají osobní stránky něco společného? Jaké závěry můžeme vyslovit o jejich autorech? Co na osobních stránkách můžeme najít a co nikoliv? K čemu slouží a jak jsou navštěvované? To byly hlavní otázky, na které by měly odpovídat výsledky tohoto výzkumného projektu.

Metodologie výzkumu

Do zkoumaného vzorku bylo zařazeno 200 osobních stránek (prezentací), které byly vybrány systematickým výběrem ze seznamu všech osobních stránek na www.seznam.cz. Všechny stránky byly podrobeny obsahové analýze. Zjišťovány byly tyto kategorie proměnných:

  1. údaje o osobě autora stránek
  2. obsah stránek
  3. účel stránek a tématické zaměření
  4. údaje o návštěvnosti a aktualizaci

Podrobné informace o meteodologii výzkumu, jednotlivých použitých tříděních a definice používaných pojmů najdete na samostatné stránce.

Analýza výsledků

Pohlaví

Pokud se v poslední době diskutuje o tom, jaký je podíl obou pohlaví mezi uživateli internetu, na poli tvorby osobních stránek je situace naprosto jednoznačná - muži tvoří 93,3 % zkoumaného vzorku (redukovaného - tedy po odečtení těch, u kterých daný znak - v tomto případě pohlaví - nebyl zjištěn. I u dalších znaků dále v textu uvádím redukované počty, pokud se vyskytuje kategorie nezjištěné informace). Žen najdeme jen 5,7 % a 1 % (jmenovitě ve 2 případech) stojí za osobními stránkami smíšený pár - muž a žena.

Pohlaví autorů osobních stránek
pohlaví

pozn.: pohlaví autora nebylo zjištěno u 3,5% osobních stránek.graf

Věk

Téměř 45 % autorů všech stránek jsou jedinci narození mezi roky 1976 a 1980, tedy kategorie 20 - 24 let. Kategorie tvůrců osobních stránek ve věku 15 - 19 let (narození 1981 - 1985) je druhá nejpočetnější s 26,7 % všech tvůrců. Pak teprve následují autoři narození mezi roky 1971 - 1975 (25 - 29 let). Věková kategorie 30 -39 let je zastoupena 6,9 %, po ní následuje kategorie těch, kteří ještě nedosáhli 15 let (1986 - 1988 - nejmladšímu tvůrci tedy bylo v době sběru dat 12 let) zastoupená 3,4 %. Jediný autor (0,9 %) byl starší než 40 let.

Věk autorů osobních stránek
věk

pozn.: věk autora nebyl zjištěn u 42% osobních stránek.graf

Vzdělání

Většinu autorů osobních stránek tvoří lidé se středoškolským vzděláním s maturitou - jedná se o 58,9 %. Jedinců se základním a vysokoškolským vzděláním je ve výběrovém souboru stejně, a to 20,5 %. Žádný z tvůrců osobních stránek není vyučen.

Vzdělání autorů osobních stránek
vzdělání

pozn.: vzdělání autora nebylo zjištěno u 44% osobních stránek.graf

Vzdělání versus věk

Podíváme-li se na to, jakým způsobem se člení vzdělání tvůrců v závislosti na věku, zřetelně se rýsuje diagonála v nejzastoupenějších věkových kategoriích 15 - 19, 20 - 24 a 25 - 29 let. Tři čtvrtiny tvůrců mezi 15 a 19 lety má základní vzdělání (vzhledem k věku naprosto logicky), ale ti, kteří již mají střední školu hotovou, mají i maturitu. Ve věkové kategorii 20 až 24 let se již nevyskytuje žádný člověk, který by neměl alespoň maturitu. Již se tu vyskytují i takoví, kteří mají dokončenou VŠ. Ve věkové kategorii 25 až 29 let již výrazně narůstá počet vysokoškolsky vzdělaných, kteří tvoří celých 70 %, této věkové kategorie. Je vidět, že se tvůrci webových stránek se řadí mezi tu nejvzdělanější část populace, anebo k tomu směřují.

věkvzdělánícelkem
sš mat.
počet%počet%počet%
nezjištěno225675008
40-49110000001
30-39410000004
25-291270,6529,40017
20-2447,84792,20051
15-1900825,82374,231
12-140000000
celkem23 66 23 132

Vzdělání versus věk versus studium

Ještě výrazněji je naznačená vzdělanostní tendence vidět na následující tabulce. Ta se zaměřuje na tři nejsledovanější věkové skupiny a ještě připojuje informaci o tom, jak se četnosti mění, pokud vezmeme v úvahu, zda-li je tvůrce osobní stránky studentem, nebo není. Jak je vidět, ve věkové kategorii 15 až 19 let je pouze jediný člověk, který už nestuduje a v kategorii 20 až 24 let se téměř 80 % procent autorů osobních stránek věnuje studiu vysoké školy. V kategorii 25 až 29 let studují všichni a dvě třetiny již vysokou školu má hotovu. K posledním dvěma tabulkám je nutné ovšem upozornit na možnost chyby, kterou nelze odhadnout a která je dána tím, že u velkého počtu autorů nemáme požadovanou informaci o vzdělání a studiu k dispozici. Je možné, že ti, kteří VŠ nemají, nebo na ní nesměřují, se tím nechlubí. Přesto je odůvodněná hypotéza, že tvůrci osobních stránek se ohledně vzdělání výrazně odlišují od průměru populace.

věkvzdělání a studiumcelkem
vš && studentsš mat.&& studentsš mat.zš && student
počet%počet%počet%počet%počet%
25-29 18,3758,3433,3000012
20-24 36,3003572,91020,80048
15-19 0000311,513,82284,626
celkem4 7 42 11 22 86

Povolání

Ve zkoumaném vzorku je většina (73,3 %) studentů. Do kategorie "zaměstnanec" se řadí 19 % a mezi podnikatele 5,7 %. V souboru se nacházejí i 2 nezaměstnaní (1,9 %). Ostatní kategorie vůbec nejsou zastoupeny.

Povolání autorů osobních stránek
povolani

pozn.: povolání autora nebylo zjištěno u 47,5% osobních stránek.graf

Obor činnosti

Zde je nutné připomenout, že obor činnosti nebyl zjišťován jen u těch, kteří již jsou v pracovním procesu, ale i u těch, kteří daný obor studují na vysoké, ale i střední škole. Oborem, který zkráceně nazývám ivt (informační a výpočetní technika - tedy vše spojené s počítači, internetem, sítěmi a telekomunikacemi) se zabývá 43,4 % tvůrců osobních stránek. Podnikatelství a ekonomické obory jsou na druhém místě se 17,1 %. Hned za nimi následují exaktní vědy, které jsou zastoupeny 14,5 %. Elektrotechnické obory mají 9,2 % a ostatní obory (humanitní vědy, umění, pedagogika, lékařství, ostatní) jsou již zastoupeny okrajově, dvěma či třemi zástupci (2,6 resp. 3,9 %).

Obor činnosti autorů osobních stránek
obor

pozn.: obor činnosti autora nebyl zjištěn u 62% osobních stránek.

další >>
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001