Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

Vývoj hodnot a intencionalita v závislosti na konsumaci drog (1/3)

Metodologie a metodika výzkumu

Příspěvek vychází z dat výzkumů, které byly realizovány v rámci grantu ministerstva vnitra ČR "Diagnóza, prognóza a možnost resocializace skupin ohrožených sociálně negativním vývojem, se zvláštním zřetelem na mládež".

Hlavní metodou výzkumu je komparace. U všech souborů a respondentů jsou shromážděna data v rozsahu téměř 500 znaků. Porovnávají se data souborů a věkových skupin a na základě získaných se zjišťuje normalita a normální vývoj na rozdíl od deviace a deviantního vývoje.

Zjišťované údaje a celý projekt otázek byl z hlediska respondenta dosti náročný, proto byl zvolen standardizovaný rozhovor. Ke standardním výpočtům a matematicko statistické analýze byl použit program SPSS 8.0.

Výběrové soubory

Výzkumný projekt obsahoval několik empirických šetření, jejichž výsledkem jsou datové soubory. S těmito soubory se jednak pracuje samostatně, některé soubory jsou spojené. Projekt obsahuje sociologický výzkum a psychologický výzkum a proto také jsou k dispozici soubory psychologických a soubory sociologických dat. U některých souborů mládeže se sociologická a psychologická data prolínají, u jiných souborů mládeže jsou ps ychologická a sociologická data spojena s jinými respondenty.Pro orientaci uvádíme tabulku těchto souborů.

Složení výběrových souborů

č. soubor velikost charakteristika
1 Normální mládež doplněná dospělou populací 1092 sociologický výzkum
2 Mládež z diagnostických a výchovných ústavů 133 sociologický výzkum, u skupiny 15 respondentů proveden psychologický výzkum
3 Mladiství delikventi z věznic 213 sociologický výzkum, u skupiny 149 respondentů proveden psychologický výzkum
4 Narkomani 83 sociologický výzkum
5 Prostitutky 26 sociologický výzkum
6 Celkový soubor 1531 tvořený soubory 1 - 5
7 Mládež z pedagogicko-psychologické poradny 94 sociologický a psychologický výzkum

Vývoj hodnot

Jedním z témat výzkumu byla analýza hodnotových orientací. Mimo jiné jsme sledovali a analyzovali vývoj hodnot v závislosti na věku u skupin, podle míry kontaktu s drogou (nezkusil, zkusil, občas, pravidelně). Následující tabulka (viz tabulka 2) uvádí indexy hodnot pro dvě skupiny: zkusil, pravidelně konzumuje.

Srovnání vývoje hodnot v závislosti na zkušenosti s drogou, index 1-5
Srovnání vývoje hodnot v závislosti na zkušenosti s drogou, index 1-5

Celkově lze ze srovnání vyvodit, že u narkomanů dochází k prudké devalvaci hodnot. K ilustraci tohoto pohybu jsme sestrojili tři grafy, které dokládají tuto proměnu hodnotového systému a tím také osobnosti narkomana.

Jedná se o hodnoty zajímavá práce, přátelství a vzdělání. Na počátku je význam hodnoty zajímavá práce stejný u obou souborů. Zatímco u normální mládeže hodnota zajímavé práce nejdříve stoupá a v dalším věkovém intervalu se udržuje na téměř stejné úrovni významu, u narkomanů dochází k poklesu, který se v dalším věkovém intervalu mění přímo v pád. Podobný průběh má vývoj hodnoty přátelství u obou skupin mládeže. Zatímco u normální mládeže dochází ve sledovaném věkovém pásmu k mírnému poklesu významu, tak jak je to běžné u této hodnoty, která silně koreluje s životní fází, u narkomanů dochází opět k výrazné mu poklesu a k následnému pádu významu přátelství.

Vývoj hodnoty přátelství u narkomanů a normální mládeže
Vývoj hodnoty přátelství u narkomanů a normální mládeže

U hodnoty vzdělání vidíme pokles významu hodnoty v závislosti na věku u obou souborů. Rozdíl je však v tempu této devalorizace a ve výsledné preferenci hodnoty, vyjádřené indexem. U normální mládeže je devalorizace výrazně nižší a dochází k poklesu indexu zhruba o 0,25 bodu, zatímco u narkomanů je výsledný propad o jeden celý bod. Lze říci, že u narkomanů motivace ke vzdělávání postupně vysychá.

To platí i celkově o vývoji hodnotové orientace narkomanů. Postupně význam všech hodnot klesá, ztrácí se základní motivace narkomanů k čemukoliv, zřejmě kromě drogy. Droga představuje žárlivého milence, který nesnese žádného soka a konkurenta a tomu, kdo s e droze oddá, odstraní postupně všechny jeho zájmy.

Vývoj hodnoty vzdělání u narkomanů a normální mládeže
Vývoj hodnoty vzdělání u narkomanů a normální mládeže další >>
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001