Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

Anotace výzkumu "Media v životě mládeže" (1/3)

Úvod

Informační technologie a média jako je televize vytvářejí novou, mediální a virtuální realitu, která má svá pozitiva a negativa, své příčiny a důsledky. Chceme-li se v této realitě orientovat anebo dokonce se pokoušet jí nějak ovlivňovat například v působení na mládež a děti ve vzdělávacím systému či ve sféře jejich volného času, musíme tuto realitu v jejich souvislostech a dynamice znát.

Tomu má napomoci grant MŠMT ČR, řešený ve dvou etapách - 1.etapa 1997, 2.etapa 1998.

1.etapa

V I.etapě si výzkum kladl za cíl zmapovat v jednotlivých oblastech vztah mládež-média. Tradičně hlavními socializačními činiteli byla rodina a škola, v současnosti jsou k nim přiřazována média, především televize. Dítě a mladý člověk je tedy v průsečíku působení rodiny, školy a médií. Pro poznání mládeže je proto významné sledovat nejen vliv těchto socializačních institucí jednotlivě, ale ve vzájemné provázanosti.

Výběrový soubor je tvořen dvěma segmenty. První segment tvoří soubor mladé generace ve věku 15-30 let, reprezentativní pro základní soubor mladé generace. Druhý segment tvoří respondenti ve věku nad 30 let. Celková velikost výběrového souboru je 1176 respondentů.

Aktivity ve volném čase

Ve struktuře volného času mládeže je dominantní aktivitou sledování televize. U mládeže ve věku 15-18 let je frekvence sledování televize nejvyšší. Významnou aktivitou z hlediska frekvence se pro celý soubor mládeže staly činnosti spojené s osobním počítačem. V závislosti na věku klesala v roce1997 návštěva kina, ale také mimoškolní vzdělávání, studium, povídání si s přáteli, počítačové hry, poslech elektronických nosičů hudby, četba knih a návštěva divadla. S věkem stoupá pouze návštěva výstavy, musea, galerie a četba novin a časopisů.

Na základě časové řady jsme zjistily, jak se za posledních patnáct let vyvíjí ta sféra volného času mládeže, která souvisí s médii. Trvale stoupá frekvence sledování televize, tato aktivita je u mládeže ve věku 15-18 let od roku 1984 na prvním místě. Zastavil se pokles frekvence poslechu rozhlasu a stoupá poslech pořadů na elektronických nosičích zvuku, magnetofony, přehrávače CD a desky. Od roku 1982 trvale klesá četba deníků, nicméně četba denního tisku je u mládeže poměrně vysoko na žebříčku aktivit. Zastavil se pokles četby knih a v poslední době dochází k mírnému nárůstu četby. Největší pokles významu aktivity pro mládež v rámci volného času vidíme u návštěvy kina. Od roku 1982 klesá, ne stejným tempem, ale trvale, frekvence této aktivity u všech skupin mládeže. V posledních pěti letech je tento pokles velmi výrazný.

Pokud sečteme všechny objemy četby dojdeme k množství času srovnatelnému s časem věnovanému televizi. Docházíme tím k pozitivnímu zjištění, že česká mládež se stále ještě obrací k tištěnému slovu, využívá všech druhů tiskovin, od novin po odbornou literaturu.

Na posledním místě je využívání Internetu, s objemem času pro celý soubor mládeže 1,14 hodiny. Domníváme se však, že tento údaj je mimořádně závažný a indikuje start revolučních změn nejen u mladé generace, ale v celé naší společnosti.

Všimněme si jak je čas věnovaný mediálním aktivitám distribuován ve věkových skupinách. Mezi mládeží televizi sleduje nejvíce mládež ve věku 15 - 18 let a nejméně věková skupina 19 23, tedy skupina obsahující také vysokoškolské studenty. Poslech rozhlasu v souboru mládeže v závislosti na věku stoupá, stejně jako počítačové aktivity. poslech rozhlasu a počítačových aktivit kulminuje ve věkové skupině 24 - 30 let. Veškerá četba s věkem stoupá, nejvýrazněji u novin. Pouze četbě odborné literatury je nejvíce času zhruba tři a půl hodiny týdně, věnováno mládeží ve věku 19 23 let, tedy skupinou obsahující vysokoškolské studenty. Práce s Internetem vrcholí také ve stejné skupině.

Přehrávač CD již vlastní více než polovina mládeže a mobilní telefon neuvěřitelných devět procent. Knihovnu nad 200 svazků má však již jen zhruba třetina mládeže. Celkově se ukazuje poměrně příznivá nasycenost mladé generace technickými prostředky mediálních aktivit.

Televize

U všech televizních stanic, respektive u jejich sledování vidíme mezi vzdělanostními skupinami diference, charakter těchto diferencí je však odlišný. Ani jedna televizní stanice není z hlediska svých posluchačů natolik výrazně vyprofilovaná, že by jí sledovali pouze diváci určité vzdělanostní úrovně a diváci s nižším či vyšším vzděláním by jí ignorovali. Přesto diference ve sledovanosti podle vzdělanostní úrovně diváka jsou patrné.

Nova oslovuje především vyučené a lidi se základním vzděláním. U Primy se ukazuje na nižší úrovni sledovanosti stejný průběh křivky sledovanosti s jednou odchylkou, sledovanost kulminuje u vyučených, to je patrně způsobeno menším zájmem středoškolských studentů, kteří také jsou obsažení ve skupině se základním vzděláním.

Obě stanice České televize vykazují u svých diváků opačnou závislost. S růstem vzdělání stoupá sledovanost obou stanic. Průběh obou křivek je stejný, u ČT2 probíhá na nižší úrovni sledovanosti. Diváci se základním vzděláním a vyučení nejčastěji sledují Novu a nejméně ČT2. Diváci se středoškolským vzděláním s maturitou sledují stejně často ČT1 a Novu a sledovanost ČT2 na nejnižším místě se přibližuje sledovanosti Primy. Diváci s vysokoškolským vzděláním se nejčastěji dívají na pořady ČT1, se značným odstupem následuje Nova a dále ČT2. Primu sledují vysokoškolsky vzdělaní diváci nejméně.

V žebříčku oblíbenosti jednotlivých žánrů na prvních dvou místech je netelevizní žánr - film a to v obecné podobě a český film. Na dalším místě jsou překvapivě populárně vědecké pořady. Pořady populární hudby odpovídají zájmům mládeže. Následuje zpravodajství, což odpovídá vysoké motivační pozici informací.

Do dalšího bloku můžeme zařadit zábavné pořady evropské a americké filmy, publicistiku, české seriály a sportovní pořady. Programy v tomto bloku nejsou mládeží výrazně upřednostňovány, ale částí mládeže jsou sledovány a s relativní oblibou. Překvapením může být pozice amerických filmů, avšak názor, že česká mládež baží po amerických filmech je spíše mýtus vytvořený komerčními zájmy soukromé televize.

Nejméně oblíbené jsou tradičně náboženské pořady, dále pořady vážné hudby, výuka jazyků, pořady magazínového typu a kupodivu zahraniční seriály. Manifestace výrazné neoblíbenosti zahraničních seriálu je poněkud v rozporu se sledovaností těchto pořadů.

Vyvíjí se oblíbenost jednotlivých typů pořadů ? Za dva roky došlo k poklesu oblíbenosti pořadů, které mají rekreativní charakter a stoupla oblíbenost náročnějších pořadů, především vzdělávacího charakteru.

Poklesla oblíbenost všech kategorií filmu, ale nejvýrazněji poklesl akční a americký film. To je nepochybně výsledkem kvalitní dramaturgie Novy, která především uvádí americké filmy. Klesla i obliba českých seriálů, ale opět výrazněji zahraničních seriálů. Pokles obliby zahraničních seriálů je ze všech pořadů vůbec největší. Dokonce klesla i oblíbenost erotických pořadů u mládeže. Překvapením je také pokles pořadů populární hudby. Naopak stoupla obliba publicistiky, zpravodajství, vzdělávacích pořadů a překvapivě i náboženských pořadů, i když těch jen mírně.

Ve vysílání Novy mládež nejvíce ze všech stanic postrádá české a evropské pořady a nejvíce vnímá podíl amerických pořadů jako neúměrně vysoký.

Při hodnocení televizního vysílání jsou mladí diváci nejkritičtější k hloupé televizní reklamě, ale značný podíl diváků je kritický i k násilí na obrazovce a k dalším jevům.

Nejhůře je hodnoceno vysílání Novy. Uvádíme proto hodnocení negativních jevů ve vysílání Novy v četnostech odpovědí. Vulgární sex a zobrazování lidského těla vnímá 37% mladých diváků. Násilí v programech Novy kritizuje dokonce 66 procent diváků. Polovina mládeže uvádí, že obsah vysílání Novy znamená špatný příklad pro děti a mladistvé. Dvě třetiny mladé generace reflektuje na Nově hloupost reklamy, 57 % pokleslou estetickou úroveň-brak a kýč a téměř polovina pokleslou intelektuální úroveň, jinými slovy, mládež si myslí, že programy vysílané Novou jsou hloupé.

další >>
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001