Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

Anotace výzkumu "Spiritualita a mládež" (1/4)

Úvod

Projekt byl řešen ve dvou etapách, v první byl zkoumán reprezentativní soubor české populace, v druhé etapě jsou objektem výzkumu aktivní členové církví, sekt, náboženských sdružení a duchovních hnutí a tzv. experti, to jsou lidé s profesionální pozicí v těchto organizacích či uznávané autority z hlediska znalosti daného duchovního směru. Předkládané poznatky jsou výsledkem 1. výzkumné etapy. Jedná se o vybrané výsledky některých témat výzkumu.

Sběr dat v terénu byl proveden technikou standardizovaného rozhovoru tazatelskou sítí firmy INSOMA. Reprezentativní výběrový soubor 1. etapy obsahuje 1007 respondentů, z toho 695 ve věku do 30 let. V 2. etapě byl empirický výzkum zaměřen pouze na aktivní členy náboženských sdružení. Tento soubor obsahuje 360 respondentů. Soubor expertů má 90 respondentů. Schéma zobrazuje tematickou strukturu celého výzkumu.

Světový názor

Výraznou dimenzí světového názoru je otázka prvotní příčiny projeveného bytí. Podle odpovědi na tuto otázku se často rozlišuje světový názor na několik kategorií, především na ateistický názor a deistický s dalším členěním.

Vzhledem k zaměření výzkumu nás zajímala právě tato rovina světového názoru. Světový názor jsem operacionalizoval pomocí polootevřené otázky: Jak byste charakterizoval svůj světový názor? Vyberte odpověď, nejlépe vyjadřující Váš názor. Respondent vybíral z pěti typů světového názoru a případně mohl verbalizovat svůj světový názor mimo předloženou typologii.

Typologie světových názorů formulovaná do odpovědí

  1. Jsem ateista-materialista, svět má materiální povahu, nevěřím v nic, co by nemělo svoji příčinu ve hmotném světě
  2. Jsem ateista, ale věřím v existenci jevů, které nelze vysvětlit materialisticky
  3. Věřím v osobního Boha, který stvořil svět a zasahuje do jeho běhu
  4. Věřím v osobního Boha, který stvořil svět, ale dále do něho nezasahuje svět se řídí
  5. svými zákony
  6. Věřím v duchovní podstatu světa, Nejvyšší princip (Boha) však nechápu osobně. Není nic mimo Boha, veškeré bytí existuje pouze v Bohu
  7. Jiný názor, uveďte
  8. Nevím, nepřemýšlel jsem o tom

Následující graf ukazuje rozložení četností, a tedy také rozložení typů světového názoru mezi mladou generací. Vyhraněných ateistů je mezi mladou generací pouze 20,5%. Zajímavá je druhá kategorie zahrnující lidí, kteří se sice pokládají za ateisty, ale současně věří v existenci jevů materialisticky nevysvětlitelných. Tuto pozici lze do určité míry nazvat světonázorovou schizofrenií. Další typ světového názoru v podstatě vyjadřuje křesťanský názor. Klasický teizmus, charakterizovaný osobním Bohem, který svět stvořil a zasahuje do něho, charakterizuje 14% mládeže. K Bohu, který svět stvořil i s jeho zákony, ale dále do něho nezasahuje, se hlásí 6% mladých lidí. Duchovní podstata světa je světovým názorem sedmi procent mladé generace. Tento typ více či méně přesně odráží představu orientálních duchovních směrů a náboženství: bráhmanizmus, hinduizmus, buddhizmus, taoizmus atd. Žádný názor neuvedlo šest procent a jinou odpověď uvedla čtyři procenta.

světový názor mládeže 15-30 let
světový názor mládeže, 15-30 let další >>
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001