výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info

Mládež a její výzkum (2/6)

Společenské klima ve vztahu k náboženským a duchovním otázkám

Na současnou konzumní a tržní společnost reagují dospívající odlišně. Část mladé generace se ztotožňuje s jejími hodnotami a osvojuje si její mechanizmy. Část mladé generace se však buď nechce anebo ani není schopna na novou společnost adaptovat. Někteří za pomoci drog opouštějí reálný svět, další hledají seberealizaci v klasických církvích, sektách či v individuálních formách duchovního života.

Vztah jedince k transcendentnu a duchovní potřeby se rozvíjejí ve složité závislosti psychiky jedince, jeho kulturního a duševního života, prožívané každodennosti ve vazbě na společnost, její vývoj a společenské klima. Několika otázkami jsem se pokusil indikovat reflexi společenské skutečnosti mladou generací a současně následně analyzovat vztah určitého typu hodnocení aktuální společenské situace a klimatu k duchovním potřebám a způsobu jejich saturace. To, jak je společnost mladou generací vnímána může být jedním z interpretačních klíčů k chování mládeže v oblasti spirituality.

Respondentu byla položena otázka: Co Vám v naší společnosti vadí a co naopak v naší společnosti postrádáte? K předložené baterii položek charakterizujících stav společnosti v různých oblastech se respondent vyjadřoval pomocí pětistupňové hodnotící škály. Stupně škály obsahovaly verbální hodnocení:

  1. rozhodně vadí
  2. spíše vadí
  3. ani nevadí, ani nepostrádám
  4. spíše postrádám
  5. rozhodně postrádám

Respondent na jedné straně škály vyjadřoval záporné hodnocení existence daného jevu či stavu ve společnosti, na druhém konci škály vyjadřoval nespokojenost z absence daného jevu ve společnosti či nespokojenost z míry působení či rozšíření daného jevu ve společnosti. Středová pozice znamená spokojenost s daným stavem ve společnosti.

Hodnocení klimatu ve společnosti pomoci zvolených indikátorů.Mládež ve věku 15 - 30 let
Hodnocený sociální jev - oblast společenského života Četnosti stupňů škály - %
1 2 3 4 5
Orientace na majetek a peníze 28,8 36,4 32,1 2,0 0,7
Orientace na konsum, na spotřebu, na módní zboží 25,0 31,9 38,3 3,9 0,9
Všudypřítomný tlak reklamy 29,0 31,8 36,9 1,7 0,6
Konjunkturální napodobování zahraničních zvyklostí 26,7 38,6 31,8 2,2 0,7
Péče státu o vzdělávání a výchovu dětí a mládeže 6,1 9,7 33,7 37,6 13,0
Vliv katolické církve ve společnosti 10,1 22,3 60,0 5,5 2,2
Restituce majetku církvím 18,6 27,3 44,2 7,1 2,9
Současná kvalita politické kultury (úroveň komunikace a jednání politiků a politických stran, pravdivost politiků vůči občanům atd.) 22,8 27,4 19,0 20,9 9,9
Individualismus a egoismus ve společnosti 17,5 37,4 39,5 4,6 1,0
Péče společnosti o staré, nemocné, slabé, handicapované 4,3 8,9 25,0 44,0 17,7

Orientace společnosti na majetek a peníze vadí dvěma třetinám mladé generace, orientace společnosti na konsum, spotřebu a na módní zboží vadí 57 % mladých lidí. Stálý tlak reklamy vadí 62 % mládeže.

Česká společnost má vytvořené mechanizmy a Češi interiorizované vzorce servilního napodobování silných zahraničních partnerů. Po téměř padesátiletém tréninku ve vztahu k Sovětskému svazu, kdy manifestovaný kladný vztah napomáhal v kariéře politické i profesní, je tato servilita hluboce zabudovanou sociální výbavou české společnosti. Příslušníci střední a starší generace manifestovaným postojem k západním společnostem, nejlépe německé či americké a přejímáním jejich norem, vzorců chování a institutů si budují nový image, který má překrýt jejich minulou vstřícnost k Sovětskému svazu a participaci na měsících československo - sovětského přátelství", festivalech a režimních akcích. Nejde pouze o to, že již máme české Oskary, Gremy a další ryze americké instituty, ale o to, že kreativní vývoj české společnosti, který by vycházel z tradic a z kontinuity vývoje české společnosti je nahrazován "lacinou-šestákovou" nápodobou tvořící ve svém úhrnu macdonaldizaci společnosti. Tím se ztrácí autenticita společnosti, v níž také jedinci a především mládež, obtížně nacházejí svou identitu a autenticitu svého života. Daný stav je jedním ze zdrojů společenské frustrace a potřeby kompenzovat život ve společnosti životem spirituálním, třeba v nějaké sektě. Napodobování zahraničí či "servilita k zahraničí" vadí dvou třetinám mladé generace a třetině nevadí.

Ve vztahu ke katolické církvi poněkud převažuje názor, že katolická církev má ve společnosti příliš vlivu - třetina mladé generace, opačný názor zastává 8% mladých lidí. Naprostá většina - 60 % je však se stávajícím vlivem katolické církve spokojena. V otázce restituce majetku katolické církvi není mládež tak indiferentní. Téměř polovině mladých lidí současný rozsah církevní restituce vadí, 44% nevadí a 10% postrádá rozsáhlejší restituci. Přibližně polovině mládeže vadí úroveň politické kultury a individualismus a egoismus ve společnosti. Dokonce 61% mládeže postrádá ve společnosti péči o staré, nemocné a handicapované.

Výzkumem podaný stav vědomí mladé generace se dosti odlišuje od mediálního obrazu mládeže. Aktuální stav společnosti není z řady aspektů pro polovinu až dvě třetiny mladé generace zcela akceptovatelný.

<< předchozídalší >>
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001