výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

Medializace a digitalizace sociálního pole a životního stylu člověka (2/2)

Index computerizace

Nové trendy spojené s informačními a komunikačními technologiemi jsme chtěli identifovat pomocí ukazetele, který by zohlednil několik stránek sledovaného jevu. Zkonstruovali jsme proto syntetický znak, který je tvořen 4 znaky: počet hodin strávených používáním Internetu, počet hodin věnovaných počítači, vlastnictví počítače, používání e-mailu. Z kontinua získaných hodnot jsme vytvořili 5 kategorií, přičemž 1 znamená nejnižší hodnotu a 5 nejvyšší hodnotu. Tato skupina nejvíce času tráví u počítače, vlastní ho, využívá Internet a používá e-mail.

Index je závislý na věku, pohlaví a vzdělání. Nejvyšší - 5 skupina je zhruba ze dvou třetin tvořena muži, nejvíce ve věku 19-23 let a je zde nejvyšší vzdělání. Vzdělanostní charakteristika vychází z ukončeného školního vzdělání (1-základní, 2-střední bez maturity, 3-střední s maturitou, 4-vysokoškolské).

Tab 1. Vzdělanostní úroveň skupin podle úrovně computerizace. Mládež 15 - 30.
Nejvyšší ukončené vzdělání 15-30 v % x skupiny computerizace
  vyučen Total
1-nejmenší computerizace 20,71 53,57 21,43 4,29 100
2 25,58 19,77 41,86 12,79 100
3 30,48 16,04 38,50 14,97 100
4 20,17 7,56 52,10 20,17 100
5-největší computerizace 9,43 5,66 47,17 37,74 100

Nejnižší vzdělání mají členové nejnižší úrovně computerizace, skupina 2 má mírně vyšší vzdělání než skupina 3. Tato skupina personifikuje rozpor mezi tradičním vzděláním a kulturou na jedné straně a novými technologiemi, který se u lidí projevuje odporem či ostychem k novým technologiím. Od 3. skupiny vzdělání roste a skupina 5 má nejvyšší vzdělání. Je zde více než třetina vysokoškolsky vzdělaných respodentů.

Jak je computerizace podle indexu rozložena v české populaci říká následující tabulka.

Tab 2. Rozložení populace podle indexu computerizace v %
věková skupina Index computeriazace
1 2 3 4 5
15-30 24,0 14,6 32,1 20,3 9,3
31- 47,4 15,8 21,0 11,5 4,2

Z tabulky je patrný generační aspekt probíhajících procesů spojených s informatizací. Stupeň 1 zahrnuje téměř polovinu populace nad 30 let a jen čtvrtinu mládeže. Naopak stupně 4 a 5 jsou u mládeže dvojnásobně větší.

Pohled "dovnitř" populace ukazuje graf, který zobrazuje věkové skupiny podle jejich indexu computerizace. Vidíme, že při využívání informačních technologií se česká společnost dělí zhruba na 4 velké skupiny: 15-23, 24-45, 46-60 a nad 60 let.

Graf 5: Index computerizace věkových skupin
Graf 5: Index computerizace věkových skupin

Významnou součástí současných informačních technologií a novým médiem, spojujícím v sobě všechna předchozí je Internet. V roce 1997 využívalo Internet na vlastním počítači 4% mladých lidí ve věku 15-30 let a na cizím počítači 23% 1/ Podle současného výzkumu využívá Internet 59% mladých lidí stejné věkové skupiny. Za pouhé čtyři roky se tedy počet uživatelů Internetu zdvojnásobil a v současnosti Internet používá více než polovina mladé generace.

Je logickým důsledkem, že využívání Internetu společně s dalšími moderními technologiemi mění životní styl mladých lidí.

Změny spojené s nástupem informačních technologií a multimédií se promítají do všech oblastí života. Tyto změny budou v nejbližších letech v české společnosti ještě daleko explozivnější. Ve školství se připravuje k realizaci záměr, který přinese nové technologie na vysoké úrovni do každé školy a především do vzdělávacího procesu. Jaké budou důsledky těchto inovací? Do určité míry lze říci, že budoucnost je mezi námi přítomna v podobě skupiny 5 podle indexu computerizace. Podle současného vlivu tohoto indexu můžeme usuzovat na budoucí makrospolečenské změny způsobené computerizací. Pro příklad ukazujeme vliv computerizace na sledování televize v počtu hodin týdně. Pokles sledování televize v závislosti na computerizaci je dramatický. Mladí lidé ze skupin 4 a 5 stráví sledováním televize o třetinu méně času než respondenti ze skupiny 1 (12;18 hodin).

Graf 6 Sledování televize ve skupinách podle stupně "computerizace" - 15-30 let.
Graf 6 Sledování televize ve skupinách podle stupně "computerizace" - 15-30 let.

Volnočasové aktivity

Jaké aktivity ve volném čase charakterizují computerově nejvyhraněnější pátou skupinu? Oproti ostatním skupinám chodí častěji na koncert, ale také do restaurace či vinárny, poslouchají více rozhlas a častěji se věnují výdělečné činnosti. Naopak méně chodí do divadla, na diskotéky a na sportovní utkání. Méně také sledují televizi, sportují, chodí na procházky, i na schůzky s partnerem a méně se věnují sexu. Také náboženskému životu a povídání si s přáteli se věnují méně.

Hodnoty

Computerově vyhraněná 5 skupina je hodnotově vyhraněná oproti celku či jiným skupinám preferencí hodnot podnikání, svoboda a demokracie. Naopak nejnižší preference mají ve srovnání s jinými skupinami hodnoty: láska, být užitečný druhým lidem, společenská prestiž, poznání a Bůh. Skupina 4 charakterizuje nejvyšší preference hodnoty vzdělání a nejnižší význam majetku. Skupina je hodnotově profilována pozitivně nejvyšší preferencí hodnot zajímavá práce, přátelství, rozvoj osobnosti, být užitečná druhým lidem a úspěšnost v zaměstnání. Skupinu 3 charakterizuje nejvyšší preference hodnoty láska. Skupina 1 je spojena s favorizováním hodnoty platu a majetku. Skupiny nelze reflektovat pouze jako kontinuum na škále, každá skupina je hodnotově specifická.

Závěry

V souvislosti s nástupem elektronické revoluce se ve vazbě na mladou generaci objevují či vzniknou nové fenomény. S generací je spojena:

Proměny životního pole

Životní pole, především ve složce mentální a sociální se proměňuje - medializuje se a digitalizuje se. Čtvrtina české mládeže ve věku 15 - 30 let komunikuje prostřednictvím chatů a auditorií na Internetu. Více než dvě třetiny mládeže používají mobilní telefon a komunikace prostřednictvím telefonu se u některých jedinců stává normálnější než reálná komunikace "tváří v tvář". Ve výzkumu jsme postihli také počátek nového jevu - seznámení partnerů na Internetu. Z mladé generace se svým posledním partnerem seznámila necelá 2%, ale je to již stejný podíl jako těch, kteří se seznámili na divadelním představení či na koncertě.Elektronickou poštu využívá 44% mládeže a využívání PC se stalo v druhé polovině devadesátých aktivitou ve volném čase, která zaznamenala raketový nástup. Přitom v devadesátých letech šlo do značné míry o samovýuku mládeže, protože starší generace a školský systém nebyly na nástup informačních technologií připravené. Po včlenění problematiky do vzdělávacího systému lze očekávat kvalitativní posun v osvojování informačních technologií českou společnosti.

<< předchozí
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001