výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info

Mládež a její výzkum (3/6)

Individuální existenční otázky ve vztahu k duchovním a náboženským otázkám

Po společenské dimenzi obraťme pozornost k možným individuálním motivacím k hledání spirituality. Metodiku při zjišťování sebereflexe individua byla obdobná jako v případě společnosti. Respondent pomocí stejné škály vyjadřoval co mu v jeho osobním životě vadí a co ve svém životě postrádá. Odpovídal na otázku: Co Vám ve Vašem osobním životě vadí a co postrádáte?

Baterie obsahovala následující položky:

  1. peníze, majetek
  2. životní perspektiva
  3. perspektiva v zaměstnání
  4. přátelství
  5. láska někoho ke mně
  6. má láska k někomu
  7. úcta druhých lidí
  8. má společenská prestiž (u spolužákům, kolegů, atd.)
  9. prožitek transcendentna, Boha atd.
  10. lhostejnost lidí k mé osobě, k mým problémům

Poznatky získané touto baterií jsou zobrazeny v grafu. Největší vypovídací hodnotu majífrekvence četností třetího stupně škály. Tento stupeň uvádí výpověď respondenta o sobě, která znamená harmonii vůči posuzované položce. Jedinec není v situaci, kdy postrádá a tedy vlastně strádá v případě něčeho pro něho žádoucího či mu něco vadí, v případě něčeho pro něho nežádoucího. Graf dává globální výpověď o mladé generaci z hlediska možné frustrace v jejich osobním životě. Čím vyšší relativní četnosti jsou v grafu uvedené, tím je větší podíl mladé generace v dané položce v harmonii a naopak.

podíl mladých lidí
podíl mladých lidí

Vesměs jsou uvedené sebereflexe příznivější v položkách osobní baterie než v položkách předchozí společenské reflexe. Zvláště v otázkách mezilidských vztahů jsou odpovědi až překvapivě pozitivní. Největší nesoulad obsahují výpovědi mladých lidí o pracovní perspektivě a o ekonomické situaci. Bez ekonomických problémů je 42% mladých lidí, více než polovina postrádá peníze a majetek. Problémy s perspektivou v zaměstnání nemá pouze 59% mladých lidí.

<< předchozídalší >>
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001