výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

Anotace výzkumu "Informatizace české společnosti v kontextu globalizace a evropské integrace"

V utvářející se informační společnost mají informace, technologie jejich uchovávání, zpracovávání a přenosu primární funkci. Od informatiky se odvíjí kvalita dalších společenských funkcí a vývoj dalších oblastí společenského života: politika, ekonomika, socializace a vzdělávání nastupujících generací, kultura atd.

V informační společnosti vzniká nová kvalita propojením a souhrnným působením jednotlivých informačních technologií. Právě toto propojení a syntetické působení mas médií, informačních technologií, včetně Internetu a komunikačních technologií vytvářejí novou kvalitu společenské skutečnosti vyznačující se mimo jiné novými fenomény - výrazným podílem mediální a virtuální reality, která částečně vytěsňuje a substituuje realitu a částečně jí ovlivňuje. V současnosti proto již nestačí zkoumat izolovaně fenomén televize, izolovaně vliv Internetu atd., ale je třeba sledovat vazby mezi jednotlivými prvky utvářejícími informační společnost a vliv jednotlivých prvků a jejich souhrnu na společnost a na její jednotlivé oblasti.

Projekt si klade za cíl provést komparaci stavu a vývoje mas médií, audiovize, multimédií, informačních technologií, včetně využívání Internetu v České republice a v zemích Evropské unie. V tomto smyslu projekt chce zmapovat a analyzovat obecné problémy vztahu mas médií, audiovize, televizního vysílání, informačních technologií, subjektů jejich provozování na jedné straně a státu, společnosti a jejích regulativních institutů v současné etapě charakterizované dvěmi skutečnostmi:

  1. již několikaletou zkušeností z působení komerční a veřejno-právní televize a z rozvoje Internetu.
  2. přibližování se principům a normám EU, které se pro nás v intervalu několika let stanou závazné.

Vývoj probíhá v určitém společenském, kulturním, vzdělanostním a ekonomickém kontextu. U nás se promítají tyto vazby v dimensi české společnosti, do které se však promítá dimense evropská a narůstající vliv světové globalizace. Zpětně se rozvoj promítá do proměn jednotlivých oblastí života naší společnosti. Zvláště silný vliv mají mas médií, audiovize, multimédia a Internet na mladou generaci. Jejich formativní vliv na mládež je čím dál silnější, přičemž mládež není jen objektem tohoto působení, ale mládež je současně nejvýraznějším subjektem jejich šíření ve společnosti.

Strategie řešení

Specifikum projektu je v relativní komplexnosti uchopení tématu médií v kontextu proměn sociální skutečnosti v několika rovinách:

  1. vývoj české společnosti dané především transformací
  2. proměny sociální skutečnosti dané evropskou integrací a z ní vyplývající multikulturalitou a vytvářením evropské identity
  3. proměny sociální skutečnosti dané globalizací

Výsledná celková komplexnost přístupu je dána polytematičností a provázaností jednotlivých témat v rámci dané koncepce. Úspěšnost v naplnění cílů grantu je proto dána široce založeným výzkumným záběrem. V prvé řadě se jedná o široký záběr témat a z nich odvozeně o záběr metodologický a metodický.

Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001