Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info

Anotace výzkumu "Mladá generace na počátku integrace české společnosti do evropských struktur"

Cílem projektu je získat obraz současného stavu a vývojových trendů u současné mládeže na přelomu tisíciletí a na prahu historického mezníku vstupu České republiky do Evropské unie, která bude znamenat postupnou kvalitativní proměnu české společnosti.

Tématicky je projekt zaměřen na tradiční témata sociologie mládeže: hodnotové orientace, postoje k minoritám a marginálním skupinám, volný čas a volnočasové aktivity, sociálně ekonomické postavení, participace mládeže na řízení. U těchto témat bude možné využít předchozích výzkumů k zachycení vývoje mládeže.

Projekt předpokládá tradiční i nová témata, která vyplývají z nové společenské skutečnosti např. vlastenectví a evropanství. Další témata vyplynula z imanentního vývoje vědní disciplíny - sociologie mládeže. Dlouhodobá teoretická a metodologická studia řešitele a jím realizované empirické výzkumy umožňují pokročit od analýzy dílčích témat k zobecňujícím a syntetizujícím kategoriím (životní styl, životní dráhy, životní a sociální pole, sociální časoprostor). Na analytickou a syntetickou část budou navazovat praxeologické závěry vztažené k vládní politice a k připravovanému zákonu o mládeži.

Témata:

Dílčí výsledky:

název: Jazykové znalosti mladé generace
řešitel: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001