Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

Dětství a rodina budoucího narkomana

Úvod

Trestný čin mladistvého či konsumování drogy není výrazem náhody a z hlediska času není pouze důsledkem jeho aktuální situace. Tyto aktivity jsou projevem a důsledkem jeho sociálního zrání, které probíhá od dětství a vlivu jeho sociálního pole.

Cílem rozsáhle koncipovaného sociologického výzkumu "Diagnóza, prognoza a možnost resocializace skupin ohrožených sociálně negativním vývojem, se zvláštním zřetelem na mládež" [1] bylo mimo jiné zkoumat průběh normálního a deviantního sociálního zrání. K rekonstrukci vývoje sociálního zrání, ať již normálního či deviantního, bylo třeba získat více časových bodů z života jedince, indikujících sociální zrání. Ve výzkumu byly využity dva pevné body, 14 let respondenta a okamžik výzkumu, a řada flexibilních bodů, což byl věk, v němž došlo u respondenta ke konkrétní životní události.

Výzkum překvapivě ukázal, že deviantní soubory se více odlišují mezi sebou než ve vztahu k normální populaci. Budoucí narkomané jsou před setkáním s drogou více kulturně orientováni než normální dětská populace, odlišují se hodnotovou orientací, způsobem trávení volného času i dalšími charakteristikami. Zhruba do 12 let lze budoucího průměrného narkomana charakterizovat spíše jako hodné až vzorné dítě, u něhož negativní projevy jednání jsou méně časté než u dětí, kteří později drogovou kariéru nezahájí. Kolem dvanácti let v jeho vývoji dochází k negativnímu obratu.

Flexibilní body, indikující průběh sociálního zrání

Jak proniknout do průběhu sociálního zrání, jak nalézt propojení mezi vnějšími projevy chování jedince a vnitřními procesy zrání osobnosti? Po teoreticko metodologických analýzách jsme dospěli k metodice flexibilních věkových bodů životních událostí, indikujících určitý stav sociálního vývoje jedince. Ve svém úhrnu mohou tyto flexibilní body naznačit aktuální stav sociální zralosti jedince. Této možnosti však musí předcházet analýza a interpretace těchto dat a jejich standardizace. Výpovědi deviantních souborů v konfrontaci se souborem normální mládeže pomohou nalézt pozitivní a deviantní sociální vývoj, indikovaný uvedenými událostmi. V rozhovoru byla respondentu položena následující otázka a předložena baterie událostí, k nimž respondent přiřazoval věk, v němž k události došlo:

Uveďte věk, v němž došlo poprvé ve Vašem životě k uvedeným událostem, pokud nedošlo ve Vašem životě k této události, napište ne.

 1. návštěva divadelního představení
 2. poprvé spal pod stanem či pod širákem
 3. sám poprvé cestoval do jiného města
 4. účast na mši či na jiném náboženském obřadu
 5. sám na organizovaném prázdninovém táboře
 6. prožil víkend mimo domov bez rodičů či jiných dospělých
 7. prožil část prázdnin či dovolené bez rodičů či jiných dospělých (ne prázdninový tábor)
 8. poprvé cestoval do zahraničí
 9. první mejdan s alkoholem
 10. první pohlavní styk
 11. poprvé za školou
 12. vykouřil první cigaretu
 13. poprvé se opil
 14. poprvé zkusil drogu
 15. poprvé získal peníze za svou práci (brigáda, zaměstnání apod.)
 16. sám si založil vkladní knížku, sporožiro, účet
 17. sexuálně zneužit/a
 18. útěk z domova
 19. nechal se tetovat
 20. zastal se někoho, protože se mu děla křivda, nespravedlnost
 21. návštěva diskotéky, rockového klubu
 22. začal bydlet samostatně (ne internát, kolej)

Pro věkové skupiny 15 - 23 let všech souborů byly spočítány průměrné věky události a pro vybrané životní události jsme pro jednotlivé soubory spočítali četnosti věku. Polygony těchto četností naznačují sociální vývoj, respektive vývoj dané skupiny mládeže ve vazbě na daný sociální fenomén. Jedná se o: první mejdan s alkoholem, první pohlavní styk, poprvé za školou, vykouřil první cigaretu, poprvé se opil, poprvé zkusil drogu.

Negativní obrat v sociálním zrání budoucího narkomana je patrný například na prvním mejdánu s alkoholem, jehož se respondent zúčastní. Děti normální populace se začínají v marginálních četnostech zúčastňovat mejdanů s alkoholem od 11 let, nejčastější věk je u této skupiny 14 let. U budoucích delikventů se ukazují četnosti již od 8 let. Kupodivu, nejpozději se začínají zúčastňovat mejdanů budoucí narkomani, teprve od 12 let, tedy později než normální mládež.

První opití uvádějí delikventi již od 7 let, normální děti se přidávají v deseti letech a narkomani až ve 12 letech.

věk prvního opití, soubor 15-19 let
věk prvního opití, soubor 15-19 let
věk prvního mejdanu s alkoholem
věk prvního mejdanu s alkoholem

Jaké jsou příčiny zahájení drogové kariéry ? Samozřejmě, že jde o složitý komplex příčin, v němž však dominantní úlohu hrají socializační instituce.

Nejvýznačnější socializační instituce jsou tradičně rodina a škola, k nimž se v poslední době přidala televize. Pro vývoj dítěte má také význam způsob trávení volného času, který může být velmi rozdílný, od zábavy v závadové partě až po nejnáročnější aktivity v některém zařízení pro volný čas dětí a mládeže.

Jakou úlohu hraje v této situaci rodina a jaký je charakter rodiny budoucího narkomana?

Mezi rodiči nacházíme ze socioprofesního dvě rizikové skupiny. Podnikatelé veškerý čas, myšlenky a energii věnují podnikání a na děti a na jejich výchovu nemají čas. Náhradou zahrnují děti penězi a luxusním zbožím. Rodina podnikatele je pro děti druhým nejrizikovějším typem rodiny, hned za nezaměstnanými. Druhá riziková skupina rodičů je naopak zahlcena existenčními a finančními starostmi, které se vyhrocují do starostí o zaměstnání.

Vzdělání rodičů budoucího narkomana není podprůměrné, naopak spíše je poněkud vyšší. Mezi budoucími narkomany více rodičů je nezaměstnaných anebo podnikatelů. Kapesné ve 14 letech je u narkomanů vyšší než u dětí, které se narkomany nestanou. Budoucí narkomané mají vyšší kapesné než budoucí delikventi, pouze budoucí prostitutky mají kapesné ještě vyšší.

Rodina budoucího narkomana se však odlišuje trestáním dítěte. Budoucí narkoman je více a častěji fyzicky trestán než normální dětská populace.

tělesné tresty v dětství - index
tělesné tresty v dětství - index

Rodinné klima indikovala výpověď respondenta. Škála se pohybovala od pozitivního hodnocení členové mají o sebe zájem a jsou k sobě tolerantní až k hodnocení, že v rodině dochází k týrání.

rodinné klima - narkomani a normální populace
rodinné klima - narkomani a normální populace

V charakteru rodiny se nám objevil další faktor. Tento faktor zatím nejsme schopni pojmenovat a identifikovat. Známe zatím pouze jeho projevy v identifikačních znacích. Tento faktor vyjadřuje strukturu a fungování rodiny, jako důsledek individuálních znaků otce a matky. Neznámý faktor se nám projevuje v diferencích volnočasových aktivit otce a matky budoucího narkomana v komparaci s rodiči normální populace.

Volnočasové aktivity matky a otce ve 14 letech respondenta. Mládež ve věku 15 - 19 let
volnočasové aktivity Vyšší (+) či nižší (-) četnosti než normální populace
otec matka
návštěva divadla + -
návštěva výstav, muzea, galerie + +
četba knih + -
návštěva koncertů vážné hudby + +
turistika, trampování - -
návštěva sportovních utkání - -
aktivní sportování - -
práce na zahradě - -
sledování videa - -
vedlejší výdělečná činnost + -
domácí práce + -
hraní si s vlastními dětmi - -
procházky, toulání se - -
chalupaření - -

Specifika obou rodičů budoucího narkomana je v nižší frekvenci aktivních sportovních aktivit, kontaktu s přírodou, chalupaření, hraní si s dítětem. Překvapivé jsou vyšší frekvenci domácích prací otce a nižší matky a vyšší frekvence náročných kulturních aktivit otce. Přesto, že se matka věnuje dítěti málo, je budoucí narkoman na ní citově fixován, jak v dětství, tak v současnosti.

V rodině budoucího narkomana se rýsují dva vážné problémy, krize autority a citová frustrace. Z toho vyplývá doporučení pro rodiče, kteří se obávají, že se jejich dítě stane narkomanem, vytvořte ve své rodině pozitivní citovou atmosféru, žijte spolu a ne vedle sebe, věnujte čas a pozornost svému dítěti.

Poznámky:
[1] charakteristiky výzkumu a výběrových souborů jsou uvedeny v materiálu "Vývoj hodnot a intencionalita v závislosti na konsumaci drog"
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001