výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

Proměny české mládeže

Všichni pedagogové u nás - teoretici, učitelé, školští manažeři - se střetávají s nedostatkem systematických a věrohodných poznatků o současné mládeži. Je to zajisté paradox, jestliže v pedagogice chybějí informace o té části populace, která je hlavním subjektem vzdělávání a ovlivňuje tak významně vývoj celé společnosti. V zahraničí je výzkum mládeže již po řadu let součástí řádného vědeckého zkoumání, je konstituován jako rozvinutá vědecká disciplína, realizovaná ve speciálních výzkumných centrech, s příslušnými odbornými časopisy, vědeckými asociacemi atd. V České republice bohužel neexistuje specializované pracoviště pro výzkum mládeže (ačkoliv existovalo před rokem 1989 na půdě Karlovy univerzity - jakožto Ústav sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství). V důsledku toho u nás výzkum mládeže stagnuje a o současných charakteristikách této složky populace máme jen ojedinělé a vzájemně izolované poznatky.

Je proto velmi užitečným přínosem, že sociolog Petr Sak, jenž patří k několika málo českým odborníkům věnujícím se systematicky teorii a výzkumu mládeže, vydal knihu Proměny české mládeže. Kniha je o to víc významnější, že objasňuje charakteristiky mládeže právě v období dramatických změn v české společnosti po roce 1989. Dozvídáme se tak vlastně poprvé v ucelenější podobě, jaká vlastně ta naše současná mládež je, jak se vyvíjí a co na její vývoj působí, jak se změnila ve srovnání s předchozí generací aj. Co konkrétně Sakova kniha objasňuje?

První tři kapitoly knihy jsou zaměřeny teoreticky. Jsou vysvětlovány pojmy a koncepce, které se vztahují k mládeži jakožto sociálnímu subjektu: sociální pole, sociální časoprostor aj. Pro pedagogy je tu patrně nejzajímavější kapitola o "sociálním zrání"; definovaném jako proces vývojových změn jedince, vedoucí k postupné přeměně objektu společenské péče ve společenský subjekt. V souvislosti s tím autor diskutuje problematiku světového názoru a hodnot mládeže, společenských postojů a v další kapitole pak problematiku sociální kompetence, vzorců chování, životního stylu atd.

Po těchto teoreticky pojatých úvodních kapitolách je už většina knihy věnována podrobnému výkladu založenému na výzkumných nálezech. Výklad pokrývá tematické okruhy spjaté s problematikou mládeže, jež mají pro pedagogy prvořadou závažnost: Kapitola 4 objasňuje hodnoty mládeže, strukturu jejích hodnot a hodnotové preference; dále se vysvětluje vývoj hodnot v závislosti na věku a hodnotové orientace ve specifických skupinách mládeže, včetně hodnotových orientací stoupenců náboženských a ideových směrů apod. Kapitola 5 se zabývá duchovním a náboženským životem mládeže; jejími postoji k církvím aj. Čtenář se zde setkává se vskutku překvapivými nálezy, například s tím, že pokud jde o význam osobností pro lidstvo a jeho duchovní vývoj, pro českou mládež je nejvýznamnější osobností Jan Hus a až po něm Ježíš a další.

Také další kapitoly přinášejí spoustu důležitých poznatků o současné české mládeži: Především o tom, jak mládež tráví volný čas (kapitola 6), kde autor prezentuje i empirická zjištění o sexuálním životě mládeže a o tom, jak mládež získává první sexuální zkušenosti v současném "přesexualizovaném světě". Věk prvního sexuálního styku se trvale snižuje a vytvářejí se nové normy sexuálního života.

Důležitou součást knihy představuje kapitola 7 zabývající se vlivem médií na současnou mládež. Přestože o působení médií na děti a mládež bylo již publikováno mnoho teoretických prací i určité výzkumné poznatky, Sakova zjištění podávají na tuto problematiku komplexní pohled, s některými závěry potvrzujícími neutěšené zkušenosti pedagogů v praxi. Tak především se prokazuje, že sledování televize je nejrozšířenější mediální aktivitou mládeže ve srovnáni například s četbou beletrie nebo četbou deníků a časopisů. Avšak v souboru podrobných dat o různých aspektech mediálních aktivit zřejmě nejvíce pedagogy zaujme hodnocení vlivu televizního vysílání na mládež.

Autor porovnává, jak negativní jevy ve vysílání televizních stanic hodnotí jednak experti, jednak vzorek populace diváků. Ukazuje se, že v obou případech je stanice Nova hodnocena jako nejvyšší nositel negativních jevů - například samoúčelné zobrazování násilí, vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost, a hlavně prezentace špatných příkladů pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a sociální vývoj. K této problematice se autor vrací ještě v kapitole 8, objasňující deviantní jevy u mládeže. Autor se zabývá zejména příčinami deviantního zrání a pokud jde o vliv televize, konstatuje: "Tvůrci komerční televize opakovaně tvrdí, že negativní důsledek násilí na obrazovce nebyl prokázán. Tento výzkum (tj. realizovaný autorem a v jeho knize popsaný) vliv televizního násilí na deviací velice průkazně potvrzuje. Při analýze oblíbenosti sledovaných televizních pořadů a deviace zjišťujeme velice silnou přímou závislost mezi deviací a pořady: akční filmy (0,334), americké filmy (0,306), erotické pořady (0,376). Závislost mezi těmito pořady a deviací je signifikantní..." (s. 243).

Sakova kniha je nasycena spoustou výsledků z empirických výzkumů mládeže, realizovaných v průběhu 90. let - poslední výzkumy byly prováděny v roce 1998, takže přinášejí vskutku čerstvé poznatky o mládeži. Ovšem situace se v některých oblastech změnila a jak sám autor upozorňuje, data o konzumaci drog z roku 1996 již nejsou plně reprezentativní, neboť realita se v posledních letech ještě zhoršila.

Sakovu knihu plně doporučuji ke studiu všem pedagogům a studentům učitelství. Dozví se důležité informace nejen o "normální" populaci mládeže, ale i o mládeži sociálně deviantní - v souborech subjektů zkoumaných autorem jsou například i mladiství delikventi z věznic, narkomani a prostitutky. Je obdivuhodné, že takovou spoustu výzkumů a s tak odlišnými a rozsáhlými skupinami mládeže provedl, zpracoval a interpretoval jediný autor.

Sakova kniha je inspirující pro pracovníky v pedagogických oborech ještě po jedné stránce: Je psána srozumitelně, s metodologickou precizností (včetně popisů jednotlivých výzkumů), s bohatým dokladovým materiálem. Autor se nevyhýbá prezentaci vlastních názorů a stanovisek, kniha není typem akademicky chladné publikace, nýbrž obsahuje četné soudy a závěry odrážející autorovy postoje k výzkumným nálezům, jež nastavují zrcadlo naší současné společnosti.

resume...  objednat...
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001